فایل ترمیم بوت
g630 u10
قابل استفاده در:

1-گوشی هایی که بعد تعویض هارد با مموری فلش نمی شوند.
2-گوشی هایی که در حین اپدیت خاموش شده اند.
3-تست سوختگی هارد
4-گوشی های روی ارم مانده
برای رایت طبق اموزش موجود در پک ترمیم بوت (پوشه 4)پیش برید.
 
بعد رایت فایل دستگاه کامل روشن میشود.