تبریک سالروز تولد
مسئول ارتباط و اموزش اسا تیم
مهندس مهدی روحی

از طرف بچه های تعمیرگاه