برنامه ترمیم سریال
ابتدا دستگاه را روت کنید
سپس 1 را تایپ کنید(جهت چک)
حالا مدل را انتخاب و ترمیم سریال کنید
ساپورت مدل های 
H30-U10
    Y300-C00
    Y511-T00
    Y600-U00
    H30-C00
    Y610-U00
    Y321-C00
    Y535-C00
    C8813
    C8816
    C8816D
    G730-C00