فایل حل مشکل نداشتن صدای تماس
هنگام مکالمه
سامسونگ g935f
بعد از دانگرید 
قابل رایت توسط ادین(cp)