فایل ترمیم j710f

جهت عملیات ترمیم شبکه
و سکوریتی
حاوی فایل سرت و efs