نقاط دایرکت C1605
بصورت اختصاصی از اسا تیم
جهت عملیت ISP