نقاط دایرکت C2005
بصورت اختصاصی از اسا تیم
جهت عملیات ISP
قابل استفاده برای c2005 c2004 c1905 c1904
 آپلود عکس