نقاط دایرکت I9500
بصورت اختصاصی از اسا تیم
جهت عملیات ISP
” آپلود عکس