سلوشن مسیر کلید ولوم D855 مهندس روحی solution volume key D855

در این پست سلوشن مسیر کلید ولوم ال جی G3 یا همان d855 قرار داده شده. soluton volume key d855

اخطار دمای باتری D855 مهندس روحی CHARGE PAUSED D855

در این پست مقاومت NTC ال جی g3 یا همان d855 که باعث اخطار شارژ متوقف شد قرار داده شده است. SOLUTION charge paused D855-

سلوشن مسیر دوربین پشت D855 – مهندس روحی REAR CAM SOLUTION D855

در این پست سلوشن مسیر دوربین پشت ال جی G3 یا همون d855 رو براتون قرار دادیم. SOLUTION REAR CAM d855 –
REAR CAM WAY d855

مسیر کلید پاور d855 – مهندس روحی – solution power key d855

در این پست سلوشن کلید پاور g3 یا همان d855 قرار داده شده است. solution power key d855- power key way d855-

سلوشن مسیر ال سی دی D855- مهندس روحی LCD SOLUTION D855

در این پست سلوشن مسیر ال سی دی ال جی g3 یا همون d855 رو براتون قرار دادیم. SOLUTION LCD d855 – LCD WAY d855

سلوشن مسیر دوربین جلو D855 – مهندس روحی FRONT CAM SOLUTION D855

در این پست سلوشن مسیر دوربین جلو ال جی G3 یا همون d855 رو براتون قرار دادیم. SOLUTION FRONT CAM d855- FRONT CAM WAY d855

سلوشن مسیر باتری D855 مهندس روحی battery solution way D855

در این پست سلوشن مسیر باتری ال جی G3 یا همان D855 قرار داده شده. solution battery D855 – battery way D855

سلوشن مسیر دوربین پشت M250 – مهندس روحی REAR CAM SOLUTION M250

در این پست سلوشن مسیر دوربین پشت ال جی k10 2017 یا همون m250 رو براتون قرار دادیم. SOLUTION REAR CAM m250 –
REAR CAM WAY m250

سلوشن مسیر دوربین جلو M250- مهندس روحی FRONT CAM SOLUTION M250

در این پست سلوشن مسیر دوربین جلو ال جی k10 2017 یا همون m250 رو براتون قرار دادیم. SOLUTION FRONT CAM m250- FRONT CAM WAY m250

سلوشن مسیر ال سی دی M250- مهندس روحی LCD SOLUTION M250

در این پست سلوشن مسیر ال سی دی ال جی k10 2017 یا همون m250 رو براتون قرار دادیم. SOLUTION LCD m250- LCD WAY m250