مجموعه فایل های qcn
بصورت شامل 
شامل برند های 
شیامی
هواوی
لنوو
قابل رایت توسط باکس های مختلف
و حتی بدون باکس 
اختصاصی اسا تیم
نکته:با برنامه qpst میتوانید بدون باکس اقدام به رایت این فایل ها کنید
در تصویر پایین فایل هایی که در مجموعه قرار داده شده را میتوانید ببینید