فایل حذف رمز A800F بدون پاک شدن اطلاعات

حذف قفل صفحه , اثر انگشت , الگو, چهره , رمز بدون پاک شدن اطلاعات حتی در حالت frp روشن می باشد. رایت از طریق ادین