فایل RCP
جهت انبریک
و سرویس دهی EMMC
مدل HTC ONE X
و HTC ONE S
تست شده توسط اسا تیم