فایل رو با اودین در خانه ی AP 

رایت کنید

حجم فایل 1/18 گیگ
فایل
https://drive.google.com/open?id=0B72kRkMacCM6Z1ozWVVmeW85QUE


اودین
https://odindownload.com/SamsungOdin/#.W37XqM4zbs1آدرس ها را در نوار سرچ مرورگر کپی کنیدسپاس

عصمت دوست