انلاک بوتلودر 
دستگاه های سونی
تنها با یک کلیک
اختصاصی اسا تیم
دستگاه را در حالت دیباگ به سیستم متصل کن و سپس روی انلاک کلیک کتید