مجموعه فایل OPS وPIT 

برای دستگاه های سامسونگ 
جهت عملیات ریپارتیشن
و تعویض هارد
بصورت اختصاصی از آسا تیم
تنها در یک فایل